Blog /

Castells and a happy day

The sky of human towers

Rebre un correu electrònic amb una carta adjunta de Los Angeles. Llegir una carta adjunta que diu que una fotografia teva ha guanyat un 3r premi en la categoria de One Shot dels IPA Awards. Que aquesta fotografia representi la teva cultura. Que la teva cultura vagi a poc a poc cada vegada més lluny de casa. Emoció. Gràcies a tots.

Recibir un correo electrónico con una carta adjunta de Los Angeles. Leer una carta adjunta que dice que una fotografía tuya ha ganado un 3r premio en la categoría de One Shot de los IPA Awards. Que esta fotografía represente tu cultura. Que tu cultura vaya poco a poco cada vez más lejos de casa. Emoción. Gracias a todos.

Receive an email with an attached letter from L.A. Read an attached letter that says that one of your pictures has won a 3rd place-award at the One Shot category of the IPA Awards. Realise that this picture represents your culture. Realise that your culture is slowly going further and further away from home. Emotion. Thank you so much everybody.

Colla Vella Xiquets de Valls @ Concurs de Castells 2012, Tarragona.

 

The sky of human towers